Ongevraagd advies Onderzoeksprogramma Onderzoek & Statistiek 2023

De RegenboogRaad heeft samen met de Seniorenraad en de adviescommissie Jeugd-, Maatschappelijke opvang-, en Gehandicaptenbeleid geadviseerd bij de oplading van het onderzoeksprogramma van de Gemeente Nijmegen voor 2023.
Op advies van RRn zal vanuit beleid worden verkend wat mogelijk is in het SMART formuleren en monitoren van de resultaten van de Regenboogagenda.
Het college zegt toe dat Onderzoek en Statistiek de uitvraag van achtergrondkenmerken bij enquêteonderzoek zal toetsen aan de handreiking Gemeentelijke monitoren en LHBTI van Movisie.
De RegenboogRaad zal betrokken worden bij de opzet van het enquêteonderzoek bij een gemeentelijke monitor naar lhbti+-personen waarin onderwerpen als acceptatie en veiligheid aan bod zullen komen.
Vanaf 2024 staat een gemeentelijk onderzoek op welzijn van lhbti+-personen in Nijmegen gepland. In de gezondheidsmonitor en sport(verenigings)monitor wordt geen specifieke aandacht aan lhbti+ besteed.
RRn vindt een breed uitgezet onderzoek naar de expertise bij hulpverleners m.b.t. intersekse c.q. transgenderzorg is dringend gewenst. Het college vindt dat dit onderzoek op landelijk niveau moet plaatsvinden maar het thema ‘ervaringen in de zorg’ wordt wel meegenomen in de lhbti+ monitor die door de gemeente opgezet wordt.